Hedmark FpU fylkesstyre

Formann: Katrine Jakobsen Solberg
Nestformann: Kari Helene Bekkelund
Studieleder: Thomas Fossen Elnes
Kasserer: Ida Marie Bredvold
Styremedlem: Karine Skaret
1.vara styremedlem: Ylonka m. Sosa
2 vara styremedlem: Emil Høisveen
3 vara styremedlem: Nora Skjelstad
4 vara styremedlem: Vemund Bjørkliås